صـَبر تا بشارت | صابر شیخ رضایی

"Mohammad Saber Sheykh Rezaei " ArtWorks

"Mohammad Saber Sheykh Rezaei " ArtWorks

صـَبر تا بشارت | صابر شیخ رضایی

۳۳ مطلب با موضوع «طراحی،اسکیس :: Drawing | Sketching» ثبت شده است

*طراح و تصویرگر: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣٩۵/ 2017 :: Designer & Illustrator: Saber Sheykh Rezaei

کتاب، چراغ زندگی
*دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر / مولوی

کتاب، چراغ زندگی
*به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل / سعدی

کتاب، چراغ زندگی
* دریای فلک دیدم و بس گوهر انجم / شهریار

*لینک آثار در وبسایت مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری


* تصویرگر: محمد صابر شیخ رضایی :: 2016 :: Illustrator: Saber Sheykh Rezaei

{تصاویر در ادامه مطلب}


* تصویرگر: محمد صابر شیخ رضایی :: 2016 :: Illustrator: Saber Sheykh Rezaei

* دریافت نسخه با کیفیت کارتون / اقتدار نظامی
* کارتون / اقتدار نظامی / 1 |instagram/khamenei_quote
* کارتون / اقتدار نظامی / 2 |instagram/khamenei_quote
* کارتون / اقتدار نظامی / 3 |instagram/khamenei_quote

digital sketching

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: Illustrator : M. Saber Sheykh Rezaei

{طرح ها در ادامه مطلب}

digital sketching

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: Illustrator : M. Saber Sheykh Rezaei

* عمده این طراحی ها با ابزار دیجیتال موبایل و تبلت شکل گرفته اند...

{طرح ها در ادامه مطلب}

giant otter/ Brazil

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی ::2016:: Illustrator : M. Saber Sheykh Rezaei

* تأملاتی در جهان زیبای مخلوقات زیبای خالق زیبایی ها

{طرح ها در ادامه مطلب}

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی ::2008:: Illustrator : M. Saber Sheykh Rezaei

* مشق طراحی، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای طراحان.

{طرح ها در ادامه مطلب}

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی ::2008:: Illustrator : M. Saber Sheykh Rezaei

* مشق طراحی، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای طراحان.

{طرح ها در ادامه مطلب}

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی ::2008:: Illustrator : M. Saber Sheykh Rezaei

* مشق طراحی، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای طراحان.

{طرح ها در ادامه مطلب}

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی ::2008:: Illustrator : M. Saber Sheykh Rezaei

* مشق طراحی، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای طراحان.

{طرح ها در ادامه مطلب}

Saber Sheykh Rezaei-sketchbook 2006

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی ::2006:: Illustrator : M. Saber Sheykh Rezaei

* مشق طراحی، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای طراحان.

{طرح ها در ادامه مطلب}