جنس قاچاق را آتش بزنید!

* تصویرگر: محمد صابر شیخ رضایی :: 2016 :: Illustrator: Saber Sheykh Rezaei

* دریافت نسخه با کیفیت طرح کارتون / آتش بر جنسِ کلانِ قاچاق
* کارتون / آتش بر جنسِ کلانِ قاچاق |instagram/khamenei_ir
* کارتون / آتش بر جنسِ کلانِ قاچاق |instagram/khamenei_quote