* تصویرگر: محمد صابر شیخ رضایی :: 2016 :: Illustrator: Saber Sheykh Rezaei

{تصاویر در ادامه مطلب}


* تصویرگر: محمد صابر شیخ رضایی :: 2016 :: Illustrator: Saber Sheykh Rezaei

* دریافت نسخه با کیفیت کارتون / اقتدار نظامی
* کارتون / اقتدار نظامی / 1 |instagram/khamenei_quote
* کارتون / اقتدار نظامی / 2 |instagram/khamenei_quote
* کارتون / اقتدار نظامی / 3 |instagram/khamenei_quote