به رهبری حسین

* عکاس: محمد صابر شیخ رضایی :: 2015 :: Photo By: Saber Sheykh Rezaei

* عکس / به رهبری حسین |instagram/khamenei_ir