اشداء علی الکفار

* تصویرگر: محمد صابر شیخ رضایی :: 2017 :: Illustrator: Saber Sheykh Rezaei