دیوار حائل | اگر برای شما اتفاق بیافتد!

از آثار قدیمی:
دیوار حائل | اگر برای شما اتفاق بیافتد، چه احساسی پیدا می کنید؟

>> القضیة الفلسطینیة هی أولیة العالم الإسلامی
* کارگردان هنرى و طراح : سید شعیب حسینی
* مدیر هنری و طراح: محمد صابر شیخ رضایى :: ١٣٩٢ / 2012 ::

Designers: Saber Sheykh Rezaei & Shoeib Hoseiny

دیوار حائل | اگر برای شما اتفاق بیافتد!

دیوار حائل | اگر برای شما اتفاق بیافتد!

دیوار حائل | اگر برای شما اتفاق بیافتد!

دیوار حائل | اگر برای شما اتفاق بیافتد!

دیوار حائل | اگر برای شما اتفاق بیافتد!

دیوار حائل | اگر برای شما اتفاق بیافتد!

دیوار حائل | اگر برای شما اتفاق بیافتد!

* کارگردان هنرى و طراح : سید شعیب حسینی
* مدیر هنری و طراح: محمد صابر شیخ رضایى :: ١٣٩٢ / 2012 ::