سایه جنگ!

* تصویرگر: محمد صابر شیخ رضایی :: 2017 :: Illustrator: Saber Sheykh Rezaei

* دریافت نسخه با کیفیت کارتون / سایه جنگ
* کارتون / سایه جنگ |instagram/khamenei_quote