{مطلب در ادامه}

مطلب کوتاهی درباره مباحث گرافیکی سریال آمریکایی "خانه پوشالی / HOUSE of CARDS"
پخش شده از شبکه نت فلیکس/ Netflix
محمدصابر شیخ رضایی/ طراح گرافیک
دوماهنامه گفتمان الگو / آبان 1395/ شماره یازدهم