سلطه اسلحه سازها

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣۹۵ / 2017 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

* دریافت فایل با کیفیت کارتون "سلطه اسلحه سازها"

* کارتون "سلطه اسلحه سازها" /نسخه فارسی |instagram/khamenei_quote

* کارتون "سلطه اسلحه سازها" /نسخه اگلیسی |instagram/khamenei_quote

* کارتون "سلطه اسلحه سازها" /نسخه عربی |instagram/khamenei_quote