شهدا

به حیرتیم که ای خاک پیر با برکت

چقدر از دل سنگت جوان در آوردیم

چقدر خیره به دنبال ارغوان گشتیم

زخاک تیره ولی استخوان در آوردیم

شما حماسه سرودید و ما به نام شما

فقط ترانه سرودیم و ...

{تصاویر در ادامه مطلب}

شهداشهدا

* ایران من | تهران | گلزار شهدا (بهشت زهرا) | فروردین 1394

* محمد صابر شیخ رضایی/2015/ Photos by: Saber Sheykh Rezaei

* ابیات بالا بخشی از شعر سعید بیابانکی