فراخوان اولین «کتاب سال تصویرگری دینی»

* طراح و تصویرگر: محمد صابر شیخ رضایی :: ۱۳۹۷/ 2018 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

* لینک فراخوان اولین کتاب سال تصویرگری دینی97 / سایت مرکز هنرهای تجسمی

* لینک فراخوان اولین کتاب سال تصویرگری دینی97 / سایت هنر مقاومت