فروشگاه کاخ سفیدفروشگاه کاخ سفید


* از کارهاى قدیمى؛ فروشگاه کاخ سفید (١٣٩١/2012)

* کارگردان هنرى و طراح گرافیک و تصویرگر و طراحى تایپ فیس عنوان: محمد صابر شیخ رضایى

* مدیر هنرى و مشاور: سیدشعیب حسینى
* مدلسازى ٣بعدى شخصیت ها: سعید فرهنگیان
* مدلساز ٣بعدى عنوان: محمد قائلى


فروشگاه کاخ سفید