کشمیر - محرم 1440

*ذلت کی زندگی سے   عزت کی موت بہتر ہے

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: ۱۳۹۷/ 2018 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

پوستری که برای روز همبستگی با کشمیر طراحی شده بود، به درخواست مبارزان شیعه و سنی این دیار، مجدد برای چاپ و توزیع در محرم الحرام 1440 در سرزمین کشمیر، باز طراحی شد.

* لینک پوستر روز همبستگی با مردم مظلوم کشمیر / صابر شیخ رضایی