شما پیروزید اگر...

*طراح و تصویرگر: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣٩۵/ 2016 :: Designer & Illustrator: Saber Sheykh Rezaei

* دریافت فایل با کیفیت پوستر "{در جنگ احزاب} شما پیروزید اگر..."

در جنگ احزاب شما پیروزید اگر ...
* پوستر {در جنگ احزاب} شما پیروزید اگر... |instagram/khamenei_ir
* پوستر {در جنگ احزاب} شما پیروزید اگر... |instagram/khamenei_quote