ما منتظریم

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣۹۵ / 2016 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei


* دریافت فایل با کیفیت پوستر "ما منتظریم"
* پوستر "ما منتظریم" |instagram/khamenei_quote
* دریافت نماهنگ "ما منتظریم"