در حال مبارزه اید

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣۹۵ / 2016 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

* دریافت فایل با کیفیت پوستر "در حال مبارزه اید"/طرح شماره یک
* پوستر "در حال مبارزه اید" / طرح شماره یک |instagram/khamenei_quote
* پوستر "در حال مبارزه اید" / طرح شماره یک |instagram/khamenei_quote