*طراح و تصویرگر: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣٩۴/ 2016 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

اصول هفتگانه امام


* لِی آوت: محمد یاقوتی | طراح نامواره: محمد صابر شیخ رضایی

* دریافت فایل با کیفیت پوستر اصول هفتگانه امام / طرح پنجم