آتش نشانان فداکار و باشهامت

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣۹۵ / 2017 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

* دریافت فایل با کیفیت پوستر"یاد شلمچه، یاد فکه، یاد مجنون..."

* پوستر"یاد شلمچه، یاد فکه، یاد مجنون..." |instagram/khamenei_quote