جنگ واقعی، جنگ اقتصادی است.

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣۹۵ / 2017 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

* دریافت فایل با کیفیت پوستر"جنگ واقعی،جنگ اقتصادی"

* پوستر"جنگ واقعی،جنگ اقتصادی"|instagram/khamenei_quote