دست آمریکا کوتاه شد

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣۹۵ / 2016 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

* دریافت فایل با کیفیت پوستر "دست آمریکا کوتاه شد"

* پوستر "دست آمریکا کوتاه شد" |instagram/khamenei_quote