*طراح و تصویرگر: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣٩۴/ 2015 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei


اصول هفتگانه امام


* لِی آوت: محمد یاقوتی | طراح نامواره: محمد صابر شیخ رضایی

* دریافت فایل با کیفیت پوستر اصول هفتگانه امام / طرح اول

* پوستر اصول هفتگانه امام / طرح اول | instagram/khamenei_ir

* پوستر اصول هفتگانه امام / طرح اول | instagram/khamenei_quote
* پوستر اصول هفتگانه امام / طرح دوم | instagram/khamenei_quote

* پوستر اصول هفتگانه امام / طرح سوم | instagram/khamenei_quote
* پوستر اصول هفتگانه امام / طرح چهارم | instagram/khamenei_quote