*طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣٩۴/ 2015 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

*دریافت فایل های با کیفیت "تسلیم ایـران را مگر به خواب ببینند."

* پوستر تسلیم ایران را مگر به خواب ببینید | instagram/khamenei_ir

* پوستر تسلیم ایران را مگر به خواب ببینند (انگلیسی) | instagram

* پوستر تسلیم ایران را مگر به خواب ببینند (عربی) | instagram