روز رحمت و پاداش

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: ۱۳۹۶/ 2017 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

* دریافت فایل با کیفیت پوستر"روز رحمت و پاداش"


روز رحمت و پاداش

* پوستر"روز رحمت و پاداش" |instagram/khamenei_quote

* پوستر"روز رحمت و پاداش" |instagram/khamenei_ir