هوس شخصی، ضرر عمومی

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: ۱۳۹۶/ 2018 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

* دریافت فایل با کیفیت پوستر"هوس شخصی، ضرر عمومی"

* پوستر"هوس شخصی، ضرر عمومی" |instagram/khamenei_quote