نشانه و نشانه نوشته انتخابات ریاست جمهوری 1396نشانه و نشانه نوشته انتخابات ریاست جمهوری 1396نشانه و نشانه نوشته انتخابات ریاست جمهوری 1396

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: ۱۳۹۶/ 2017 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

* طراحی عنوان با دو قلم متفاوت، برای استفاده در اقلام مختلف تبلیغی طراحی شد.

نشانه و نشانه نوشته انتخابات ریاست جمهوری 1396نشانه و نشانه نوشته انتخابات ریاست جمهوری 1396نشانه و نشانه نوشته انتخابات ریاست جمهوری 1396

* لینک صفحه ویژه انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶