خط حزب الله

*طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: تیرماه ١٣٩۴/ 2015 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

📰 هفته نامه خبری - تبیینی خط حزب الله/ ویژه نمازهاى جمعه، مساجد و هیأت هاى مذهبى

* بعد از ارائه دو پیش طرح به این نشانه نهایی رسیدم که در طراحى این نشانه نوشته براى جلوگیرى از احتمال تقلیل احترام و شأن نام "الله"در نمونه هاى چاپى و توزیعى، حروف این کلمه منفصل اجرا شد و تغییراتى هم در ساختار حروف کلمه "حزب" اعمال شد که در برخى تصاویر ضمیمه مشهود است.

هفته نامه خط حزب الله

هفته نامه خط حزب الله

هفته نامه خط حزب الله

هفته نامه خط حزب الله

*لینک هفته نامه خبری تحلیلی خط حزب الله