برای فلسطین

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣۹۵ / 2016 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

برای فلسطین

* لینک صفحه اینفوگرافیک تعاملى "اگر در فلسطین بودم"