نشانِ هُدهُدِ سفید

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: ۱۳۹۷/ 2018 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

* پوستر فراخوان جشنواره "نشان هُدهُد سفید"
جایزه بزرگ خوانندگان کودک و نوجوان کتابخوان ایران
با شعار؛ کتاب نابود شدنی نیست، فقط از شکلی به شکلی در می آید.