* دو اثر از کارهای قدیمی (١٣٩١/2012) مربوط به رعایت هنجارهای اخلاقی در جامعه با عنوان: چشامون هر ورى نچرخه! 😏
از کارهاى قدیمى/ درباره کنترل زاویه افق چشم با افق بدن دیگران! 🙂
* مدیرهنرى و طراح و تصویرگر: محمد صابر شیخ رضایی
* مدلسازى رئال: مرتضى میرزایى عزیز
design & illustration by : Saber Sheykh Rezaei
 sculpture by: morteza mirzaei