کتاب، چراغ زندگی

* دریای فلک دیدم و بس گوهر انجم / شهریار

*طراح و تصویرگر: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣٩۵/ 2017 :: Designer & Illustrator: Saber Sheykh Rezaei


*لینک آثار در وبسایت مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری