گفتگوی کوتاه با روزنامه خراسان رضوی

گفتگوی کوتاهی درباره نمایشگاه 40؛50*70 در مشهد مقدس،و نیز پیرامون هنر و گرافیک در جهان معاصر

روزنامه خراسان رضوی / پنج شنبه 14 دی ماه 1396 / شماره3754  / صفحه فرهنگ و هنر

* لینک گفتگو / روزنامه خراسان رضوی