هند و استعمار انگلیسی

* تصویرگر: محمد صابر شیخ رضایی :: 2016 :: Illustrator: Saber Sheykh Rezaei


* انگلیسی‌ها با غارت منابع و استعمار، کشور بزرگ هند را به خاک سیاه نشاندند و خودشان پیشرفت کردند.