امام میراث فرهنگی نیست

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: ۱۳۹۶/ 2017 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

* دریافت فایل با کیفیت پوستر"امام میراث فرهنگی نیست"

* پوستر"امام میراث فرهنگی نیست" |instagram/khamenei_quote

* پوستر"امام میراث فرهنگی نیست" |instagram/khamenei_ir