آینده برای جوانهای مؤمن است

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: ۱۳۹۶/ 2017 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

* دریافت فایل با کیفیت پوستر"آینده برای جوانهای مؤمن است"

* پوستر"آینده برای جوانهای مؤمن است" |instagram/khamenei_quote