کتاب، چراغ زندگی


*دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر / مولوی

*طراح و تصویرگر: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣٩۵/ 2017 :: Designer & Illustrator: Saber Sheykh Rezaei


*لینک آثار در وبسایت مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری