جواب تهدیدهای آمریکا در ۲۲ بهمن

*تصویرگر: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣٩۵/ 2017 :: Illustrator: Saber Sheykh Rezaei

*دریافت فایل با کیفیت طرح"جواب تهدید های آمریکا در 22 بهمن"

* طرح"جواب تهدیدهای آمریکا در 22 بهمن" |instagram/khamenei_quote