آرزویی که دشمن با خود به گور برد

* تصویرگر: محمد صابر شیخ رضایی :: 2017 :: Illustrator: Saber Sheykh Rezaei

* دریافت نسخه با کیفیت طرح / آرزویی که دشمن به گور برد!
* طرح/ ارزویی که دشمن به گور برد!  |instagram/khamenei_ir
* طرح/ آرزویی که دشمن به گور برد! |instagram/khamenei_quote