از فلسطین تا فلسطین | from Palestine to Palestine! / 2013

از آثار قدیمی:
از فلسطین تا فلسطین | from Palestine to Palestine!

>> القضیة الفلسطینیة هی أولیة العالم الإسلامی
* مدیر هنرى و کارگردان هنرى:محمد صابر شیخ رضایى
* طراحان : سید شعیب حسینى , صابر شیخ رضایى :: ١٣٩٢ / 2012 ::

Designers: Saber Sheykh Rezaei & Shoeib Hoseiny


از فلسطین تا فلسطین | from Palestine to Palestine! / 2013

از فلسطین تا فلسطین | from Palestine to Palestine! / 2013

از فلسطین تا فلسطین | from Palestine to Palestine! / 2013

از فلسطین تا فلسطین | from Palestine to Palestine! / 2013

از فلسطین تا فلسطین | from Palestine to Palestine! / 2013

از فلسطین تا فلسطین | from Palestine to Palestine! / 2013

از فلسطین تا فلسطین | from Palestine to Palestine! / 2013

از فلسطین تا فلسطین | from Palestine to Palestine! / 2013

از فلسطین تا فلسطین | from Palestine to Palestine!
* مدیر هنرى و کارگردان هنرى:محمد صابر شیخ رضایى
* طراحان : سید شعیب حسینى , صابر شیخ رضایى :: ١٣٩٢ / 2012 ::

از فلسطین تا فلسطین | from Palestine to Palestine! / 2013

از فلسطین تا فلسطین | from Palestine to Palestine! / 2013

از فلسطین تا فلسطین | from Palestine to Palestine! / 2013

از فلسطین تا فلسطین | from Palestine to Palestine! / 2013

از فلسطین تا فلسطین | from Palestine to Palestine! / 2013

* بخشی از تصاویر اکران های شهری در تهران:

از فلسطین تا فلسطین | from Palestine to Palestine! / 2013 از فلسطین تا فلسطین | from Palestine to Palestine! / 2013 از فلسطین تا فلسطین | from Palestine to Palestine! / 2013 از فلسطین تا فلسطین | from Palestine to Palestine! / 2013