اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

*طراح و تصویرگر: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣٩۴/ 2016 :: Designer & Illustrator: Saber Sheykh Rezaei

* فایل با کیفیت طرح نام سال 1395 / "اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل"
* طرح نام سال/ اقتصادی مقاومتی | instagram/khamenei_ir