عاقبت بی حالی

* تصویرگر: محمد صابر شیخ رضایی :: 2017 :: Illustrator: Saber Sheykh Rezaei

* دریافت نسخه با کیفیت کارتون / عاقبتِ بی حالی!
* کارتون / عاقبتِ بی حالی!  |instagram/khamenei_ir
* کارتون / عاقبتِ بی حالی! |instagram/khamenei_quote