برای مردم روشن نشد...

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣۹۵ / 2016 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

* دریافت فایل با کیفیت پوستر "برای مردم روشن نشد..."

* پوستر "برای مردم روشن نشد..." |instagram/khamenei_quote