درخت، مایه برکت زندگی بشر

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣٩۴/ 2016 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

* دریافت فایل با کیفیت پوستر"درخت مایه ی برکت زندگی بشر"

* پوستر"درخت مایه ی برکت زندگی بشر" |instagram/khamenei_quote

* مدل سازی سه بعدی: جواد فکری