برای امنیت مردم

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: ۱۳۹۶/ 2017 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

* دریافت فایل با کیفیت پوستر"برای امنیت مردم"

* پوستر"برای امنیت مردم" |instagram/khamenei_quote