شب قدر، فرصت عذرخواهی

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: ۱۳۹۶/ 2017 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

* دریافت فایل با کیفیت پوستر"شب قدر،فرصت عذرخواهی"

* پوستر"شب قدر، فرصت عذرخواهی" |instagram/khamenei_quote