مشکورین یا اهل العراق - اربعین حسینی

* عکاس: محمد صابر شیخ رضایی :: 2013 :: Photos By: Saber Sheykh Rezaei

{ تصاویر در ادامه مطلب}

مشکورین یا اهل العراق - اربعین حسینیمشکورین یا اهل العراق - اربعین حسینیمشکورین یا اهل العراق - اربعین حسینیمشکورین یا اهل العراق - اربعین حسینیمشکورین یا اهل العراق - اربعین حسینیمشکورین یا اهل العراق - اربعین حسینیمشکورین یا اهل العراق - اربعین حسینیمشکورین یا اهل العراق - اربعین حسینیمشکورین یا اهل العراق - اربعین حسینیمشکورین یا اهل العراق - اربعین حسینی

* تشکر رهبر انقلاب از دولت، ملت و عشایر عراق 1 | instagram

* تشکر رهبر انقلاب از دولت، ملت و عشایر عراق 2 | instagram

* تشکر رهبر انقلاب از دولت، ملت و عشایر عراق 3 | instagram/ صفحه زن و خانواده "ریحانه"

* تشکر رهبر انقلاب از دولت، ملت و عشایر عراق 4 | instagram/ صفحه زن و خانواده "ریحانه"