نمایشگاه منتخب آثار اولین کتاب سال گرافیک مذهبی

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: ۱۳۹۷/ 2018 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

* نمایشگاه منتخب آثار اولین کتاب سال گرافیک مذهبی

* لینک خبر رونمایی کتاب نمایشگاه

* لینک گزارش تصویری گشایش نمایشگاه / حوزه هنری

*لینک گزارش تصویری گشایش نمایشگاه / تسنیم