دوازدهمین سالروز تأسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣٩۴/ 2016 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

{تصاویر در ادامه مطلب}

* دوازدهمین سالروز تأسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور

* مدل سازی سه بعدی عناصر طرح: جواد فکری


دوازدهمین سالروز تأسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور

دوازدهمین سالروز تأسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور

دوازدهمین سالروز تأسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور