گفتگوی کوتاه با روزنامه قدس

گفتگوی کوتاهی درباره وضعیت هنرمندان در شرایط دور از مراکز و تقویت هنر بومی بواسطه ارتباطات هنری
* روزنامه قدس / پنج شنبه/ 14 دی ماه 1396/ شماره8588 / صفحه در حوالی امروز / قدس خراسان