گفتگو با ماهنامه رایانما / شماره سیزدهم

گفتگو با ماهنامه رایانما / شماره سیزدهم

گفتگوی مختصری پیرامون اصالت سنجی اثر هنری در عکاسی مستند اجتماعی و عکاسی هنری و بحث خلاقیت در تولید آثار گرافیک.
ماهنامه رایانما / نخستین نشریه تخصصی فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات/سال چهارم/ شماره سیزدهم/ مرداد 96.